[12 เมษายน 2559]
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
[04 กุมภาพันธ์ 2559]
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง (แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2562 )
[10 มีนาคม 2559]
โครงการส่งเสริมการศึกษาความสำเร็จหนึ่งขั้น วันบัณฑิตน้อย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ - 12 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง (แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ) - 04 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 173 คน
โครงการส่งเสริมการศึกษาความสำเร็จหนึ่งขั้น วันบัณฑิตน้อย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง - 10 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 122 คน
นายกศิริชัย ร่วมงานศิษฐ์เก่าเราชาวเหลืองแดง โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ - 30 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 172 คน
ภาพกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2559 - 09 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 222 คน
 
 
 
 
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน(ระยะที่ 2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง
 
 
สงวนลิขสิทธิ©องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง, เลขที่ 200 หมู่ 2 ถนนพิษณุโลกเด่นชัย ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000, โทร. 055-295111
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์