ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]วัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร รุ่น E-STUDIO ๒๓๐๙ A จำนวน ๕ ตลับ (กองการศึกษา) [ 6 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3