หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จากเดิมเป็นสภาตำบลดอนทอง ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยได้รับการยกฐานะตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง. ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 ทำให้มีผลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2539 (องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่ 2)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกทาง ทิศเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร สถานที่ตั้งอยู่เขตหมู่ที่ 2 ติดถนนเส้นพิษณุโลก - เด่นชัย เลขที่ 200 หมู่ 2 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ มีพื้นที่ประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 46,875 ไร่
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
 
 
 
 
 
 
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ราบสูง มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้น้ำบึงและหนองน้ำสาธารณะทำการเกษตร ปัจจุบันได้มีหน่วยงานอื่นดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร คือ อ่างเก็บน้ำห้วยส้มเค็ม หมู่ที่ 10 และมีการขุดลอกคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตรไหลผ่านหลายหมู่บ้าน จึงทำให้การประกอบอาชีพทางการเกษตร มีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง มีโครงการที่จะพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยส้มเค็ม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลต่อไป
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ แสดงตารางรายละเอียด ดังนี้

เกษตรกรรม ร้อยละ 52.26

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.29

รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 23.19

อื่นๆ ร้อยละ 16.26
 
   
มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน

ฤดูหนาว

ฤดูฝน
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 13,199 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 6,436 คน คิดเป็นร้อยละ 48.76

หญิง จำนวน 6,763 คน คิดเป็นร้อยละ 51.24
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,484 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 175.99 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านดอนทอง 526 588 1,114 538  
2   บ้านดอนทอง 435 480 915 442
  3   บ้านบึงถัง 333 346 679 296  
4   บ้านตาลสุวรรณ 559 622 1,181 559
  5   บ้านปากห้วย 581 652 1,233 548  
6   บ้านสะอัก 714 772 1,486 603
  7   บ้านเต็งสำนัก 318 338 656 284  
8   บ้านหนองกวางลี้ 563 607 1,170 465
  9   บ้านร้องยุ้งข้าว 737 736 1,473 490  
10   บ้านน้ำดำ 569 563 1,132 374
  11   บ้านร้องหวายฝาด 162 162 324 149  
12   บ้านไร่ 431 447 878 373
  13   บ้านเขาฟ้า 223 218 441 155  
14   บ้านหินลาด 285 232 517 208
    รวม 6,436 6,763 13,199 5,484
 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2559)
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-363