หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
   
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 978 ลว 11 ก.พ. 63 [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 90 
 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 977 ลว 11 ก.พ. 63 [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 472 
 
ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนโรคพิษสุนัขป้าในสัตว์ สำหรับ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 92 ลว 11 ก.พ. 63 [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 108 
 
แจ้งซัึกซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 96 
 
แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ อปท.ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลของข้าราชการ 17 ก.พ. 63 ที่ พล 0023.2/ว 87 ลงวันที่ 7 ก.พ. 63 [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 265 
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหะนำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ที่ พล 0023.3/ว 927 ลว 7 ก.พ. 63 [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 85 
 
การจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สินของ อปท. เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินฯ ที่ พล 0023.5/ว 88 ลว. 7 ม.ค. 63 [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 135 
 
การติดตาม/เร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉะกิจของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 882 ลงวันที่ 6 ก.พ. 63  [ 6 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 134 
 
การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 84 ลว 6 ก.พ. 63 [ 6 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 47 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 966
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689