หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
   
 
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานนิทรรศการสัญจร โครงการ 84 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ พล 0037.3/ว 425 ลว. 5 ต.ค. 2554  [ 5 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 907 
 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นี่ พล 0037.3/ว 422 ลว. 5 ต.ค.2554 [ 5 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1054 
 
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว 5671 ลว. 5 ต.ค. 2554 [ 5 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1192 
 
แจ้งขยายระยะเวลาส่งผงงานประกวดโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.3/ว 421 ลว. 5 ต.ค. 2554 [ 5 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 734 
 
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในข้อเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2555 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 420 ลว. 5 ต.ค. 2554 [ 5 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 920 
 
การถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๕๖๕๒ ลว ๔ ก.ย. ๕๔ [ 4 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 2050 
 
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของ อปท. ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๕๖๕๓ ลว ๔ ต.ค. ๕๔ [ 4 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 886 
 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554  [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2808 
 
โครงการ ๘๔ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๑๙ ลว ๒๙ ก.ย. ๕๔ [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 814 
 
<< หน้าแรก...     887      888      889      890     (891)     892      893      894      895     ....หน้าสุดท้าย >> 966
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689