หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
ต้นยางเก่าแก่ในตำบลดอนทอง
วัดบ้านไร่
วัดสะอัก
วัดดอนทอง
วัดเขาฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องยุ้งข้าว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว
อบต.ดอนทอง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก^__^
 

 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่านดิน ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 412 ลว 17 ม.ค. 63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
การโอนเงินจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป รอบ 2 ที่ พล 0023.5/ว 428 ลว. 17 ม.ค.63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.2/ว 414 ลว 17 ม.ค. 63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
การโอนเงินรางวัลจราจร ที่ พล 0023.5/ว 413 ลว. 17 ม.ค.63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่่วไป ไตรมาส 2 ที่ พล 0023.5/ว 411 ลว. 17 ม.ค.63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 64 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. ที่ พล 0023.5/877 ลว. 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. ที่ พล 0023.5/874 ลว. 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล0023.4/ว 35 ลว.15 มกราคม 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนท [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ที่ พล 0023.3/ว 384 ลว 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ พล 0023.2/ว378 ลว 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 96 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ที่ พล 0023.2/ว379 ลว 16 ม.ค.63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ที่ พล 0023.2/ว376 ลว 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 60 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนันสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) ที่ พล 0023.2/ว380 ลว 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ที่ พล 0023.5/48 ลว. 14 ม.ค.63 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล0023.3/ว 337 ลว.14 ม.ค.2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการควบคุมระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.3/ว 336 ลว 14 ม.ค. 63 [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 72 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่ พล 0023.3/ว 034 ลว 14 ม.ค. 63 [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
การกำหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นิติกร [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 116 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนท [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 96 

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว121  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว126 [แบบฟอร์มฯ]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/468-543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว110  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สาร อสถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 กศ. มท 0816.3/ว109  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development กพส. มท 0810.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว87  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การรายงานแบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว84 [รายชื่อศูนย์ฯ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว104  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว5  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว89 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว76 [อบจ.] [อบต.]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว94  [ 10 ม.ค. 2563 ]
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว92  [ 10 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 รุ่นที่ 16 - 20 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กสธ. มท 0819.3/ว83  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว4  [ 10 ม.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ โครงการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบางระกำ [ 18 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมา [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นครป่าหมาก ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย (วัดเก่า) หมู่ที่ 9 บ้านแหลมพระธาตุ ไ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกะท้าว ปิดประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและข [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลวังทอง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านคลอง MVขยะของเรา เทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง โครงการ \'\'ย้อนรอยอดีตกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ\'\' [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หัวรอ Big Clearning Day ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหัวรอ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางกระทุ่ม เทศบาลตำบลโคกกลอย ต.ตระกั่วทุ่ง จ.พังงา เข้าศึกษาดูงานการป้องกันทุจริตในพื้นที่ข [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางระกำ ตามแผนการป้องกันและแ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก \"พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเส [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
   
แจ้งพี่น้องประชาชนทราบ (10 ม.ค. 2563)    อ่าน 22  ตอบ 0  
จะเอาโกฐกระดูกและรูปหน้าศพปลัด สมยศ ที่ หลานคนนี้จัดงานไปให้ดู (7 ม.ค. 2563)    อ่าน 28  ตอบ 1  
แจ้งนายยุทธศักดิ์ บุญอนันต์ (7 ม.ค. 2563)    อ่าน 27  ตอบ 2  
     
 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเ [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจจ [ 26 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวั [ 26 ธ.ค. 2562 ]

 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทอง
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดอนทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดการศึกษา
 


 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689