หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
ต้นยางเก่าแก่ในตำบลดอนทอง
วัดบ้านไร่
วัดสะอัก
วัดดอนทอง
วัดเขาฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องยุ้งข้าว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว
อบต.ดอนทอง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก^__^
 

 
การโอนเงินจัดสรร งปม 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7704 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
การโอนเงินจัดสรร งปม.2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ งปม.2563 ไปพลางก่อนฯ ด่วนที่สุด 0023.5/ว7703 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
แจ้งข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ พล 0023.5/ว629 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
แจ้งเร่งรัดให้อปท.ตามบัญชีแนบท้ายเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการและรายงานตามแบบฯ ด่วนที่สุด ที่ พล.0023.5/ว630 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์การกระทำการอันอาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกตั้ง ที่ พล 0023.4/ว 7678 ลว. 27 พ.ย. 63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ด่วนที่สุด โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ พล 0023.2/ว628 ลว.27 พ.ย. 63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
การโอนเงินจัดสรร งปม 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ด่วนที่สุด พล 0023.5/ว 7699 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
การโอนจัดสรรงปม. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศพด. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7700 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
(ชุดที่ 2)ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ พล 00  [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 115 
(ชุดที่ 1)ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ พล 0023.2/ว7689 ลว. 27 พ.ย. 63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 121 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. ที่ พล 0023.5/18073 ลว. 27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื้อผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถาสถานการณืการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว7657 ลว. 26 พ.ย. 63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 37 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน ตุลาคม 2563 ที่ พล 0023.5/ว 627 ลว. 27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
ปรับแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุของอปท.ปีงบ.64 ที่ พล 0023.5/ว626 ลว.27 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 58 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7659 ลว 26 พ.ย. 63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7658 ลว 26 พ.ย.63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ที่ พล 0023.3/ว7656 ลว 26 พ.ย. 63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
แจ้ง อบจ. ทน. อ.เมือง อ.พรหมพิราม การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว7677 ,18070 ,18069 ลว 27 พ.ย. 63  [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (ทต.และอบต.)ประจำปี งปม. 2565 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7672 ลว 26 พ.ย. 63 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 67 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ. ที่ พล 0023.5/18060 ลงวันที่ 26 พ.ย.63 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 

 
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)) กพส. มท 0810.2/3677  [ 27 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว3679  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3674  [ 27 พ.ย. 2563 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3680  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว3631  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23 สน.คท. มท 0808.3/ว3659 [รายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3658  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3651  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว3654  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/ว3643  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 189 
ทต.ปลักแรด สัญญาซื้อขาย อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด ภ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ปลักแรด สัญญาซื้อขาย อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักแรด ภาคเรียนที่ 2 ปีก [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.บางระกำ จัดการด้านขยะมูลฝอย และตรวจการจราจรภายในตลาดสดราษฎร์ธรรมาภรณ์(เมื่อวันที่ 26 พฤศ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกเทียม 4 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกเทียม 3 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกเทียม 2 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกเทียม 1 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หินลาด วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรพล สาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5,8 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน คส [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก การประมูลขายทอดตลาดวัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ที่ พล 51005/ว 1188 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พล 54102/2846 ลว. 18 พ.ย. [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
   
ขอทราบรายละเอียดการชำระภาษี (12 พ.ย. 2563)    อ่าน 22  ตอบ 2  
แจ้งพี่น้องประชาชนทราบ (22 ก.ย. 2563)    อ่าน 77  ตอบ 0  
บำเหน็จตกทอดของปลัดสมยศ บุญอนันต์ (2 มี.ค. 2563)    อ่าน 66  ตอบ 0  
     
 
 
 


จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร งาน [ 22 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (งานจัดเก็บรายได้ [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพ [ 18 ก.ย. 2563 ]

 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทอง
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดอนทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดการศึกษา
 


 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689