หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดทำโครงการฝายหลวงประชารัฐ  
 

               ด้วย ประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำดำ หมู่ที่ 10 และบ้านหินลาด หมู่ที่ 14 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประสบปัญหาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วย ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกิน และน้ำใช้ในภาคเกษตรกรรม ปัญหาอุทกภัยที่เกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำซากในช่วงฤดูฝน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในหน้าแล้งจะไม่มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกทำให้ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพหลัก เป็นหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานป่าไม้ได้มีการสร้างฝายไว้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านแล้ว แต่ไม่มีความคงทนถาวรและไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ นั้น

                นายเจษฏา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลดอนทอง จึงลงตรวจพื้นที่และพบว่าประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ ในภาคการเกษตร ไม่สามารถดำรงชีวิตแบบปกติสุขได้ จึงได้จัดทำประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับชาวบ้าน อำเภอเมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และท่านเพทาย ประทุมทอง ผู้อำนวยการโครงการฝายหลวง  ซึ่งมีมติที่ประชุมให้จัดทำฝายน้ำล้น เนื่องจากประโยชน์มากมายของฝายสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่คนในพื้นที่ประสบอยู่ ดังนี้
1.ช่วยลดความรุนแรงจากสายน้ำ-ลำธาร
2.ป้องกันหน้าดินให้แข็งแรงและไม่พังทลาย
3.ช่วยกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดี มีน้ำในลำห้วยเยอะขึ้นกว่าไม่มีฝายชะลอน้ำ
4.สามารถนำน้ำที่ถูกกักจากฝายชะลอน้ำมาใช้ในหน้าแล้งได้
5.สร้างความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และลดความรุนแรงจากเหตุไฟป่า
6.มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
7.ฝายชะลอน้ำสามารถช่วยกักเก็บตะกอนต่างๆโดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำทำให้น้ำใสมากขึ้น
               ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำฝายหลวงประชารัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้หากท่านต้องการร่วมสนับสนุนสามารถโอนเงินเข้าบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(4) หรือติดตามการดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้นก่อนร่วมสนับสนุนสามารถพิจารณาได้จากภาพถ่ายที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(3) หรือเยี่ยมชมในพื้นที่จริงด้วยตนเอง โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เบอร์ 08-9644-4431,08-1680-8109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 10.22 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 662 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689