หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ข้อ 18  ข้อ 19  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  
1. ประเภทของพนักงานจ้างที่รับสมัคร
สำนักปลัด  พนักงานจ้างทั่วไป  
1.   ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง   จำนวน  1  อัตรา
2.   ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)   จำนวน  1  อัตรา
กองช่าง  พนักงานจ้างทั่วไป  
1.   ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) จำนวน  1  อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มี.ค. 2563 เวลา 08.58 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689