หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  
จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ข้อ 18 ข้อ 19  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้  
1. ประเภทของพนักงานจ้างที่รับสมัคร สำนักปลัด พนักงานจ้างทั่วไป  
    1) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
    2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
2. กองช่าง พนักงานจ้างทั่วไป  
    1) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) จำนวน 1 อัตรา
บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองฯ ได้ทำการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อดังที่แนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 16.25 น. โดย คุณ ศิริญญา ซิวตาวงศ์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689