หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ข้อ 18  ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 13.40 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 116 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689