หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
       ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติ
       ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการ
       พนักงานส่วนตำบล  จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
       พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ข้อ 18  ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
       ทั่วไป เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

      1. ประเภทของพนักงานจ้างที่รับสมัคร
             กองช่าง   พนักงานจ้างทั่วไป  
         -  ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลาง จำนวน  1  อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 14.50 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 166 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689