หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
     
 
 
  
 
 
ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ กสธ. มท 0819.2/ว2291 1 ส.ค. 2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2317 1 ส.ค. 2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2316 27 ก.ค. 2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2315 27 ก.ค. 2565
ซักซ้อมแนวทางและขยายเวลาการสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1(สำหรับ อปท.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2(สำหรับจังหวัด)] 27 ก.ค. 2565
การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กต. มท 0818.2/ว2293 27 ก.ค. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9811-9886 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ค. 2565
แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รวม 29 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 27 ก.ค. 2565
ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2290 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ค. 2565
การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ FDA Center กศ. มท 0816.2/ว2280 26 ก.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 กสธ. มท 0819.2/ว2281 26 ก.ค. 2565
การแก้ไขรายละเอียดเเบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2277 [เอกสารแนบ] 26 ก.ค. 2565
การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2270 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 26 ก.ค. 2565
ประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2276 26 ก.ค. 2565
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2274 26 ก.ค. 2565
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,490
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-363