หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการป้องกันและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการในกรณีตรวจพบ หรือไดรับแจ้งหรือรับทราบ การทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ดอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาพท้องถิ่น และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม อบต.ดอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689