หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งผ้ตรวจสอบภายใน อบต.ดอนทอง [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องขยายกรอบเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689