หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  ประกาศ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการป้องกันและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบ การทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ดอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม อบต.ดอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689