หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
  แผนตรวจสอบภายใน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554 จัดทำโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย [ 19 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.22/ ว 121 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่องแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร และการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562 [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
วินัยมืออาชีพ 2560 [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือวินัยยอดเยี่ยมมาก [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 (หน้าที่ 5 - 10) [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559 (ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 4 (11) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535) [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 4 (11) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
(สรุปเนื้อหาสาระสำคัญ) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร [ 15 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
(1)    2    3    4    
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-363