หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน

พัฒนาด้านแหล่งน้ำและระบบน้ำ เพื่อการเกษตรและเพื่อใช้อุปโภค บริโภคต่าง ๆ

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

พัฒนาที่สาธารณะประโยชน์

ปรับปรุงระบบผังเมืองและพัฒนาระบบการขนส่งการจราจร
ในเขตเมือง
 
 

ส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์กลางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตำบล
 
 

สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การจัดระเบียบชุมชนและป้องกันยาเสพติด
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689