หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

พัฒนาและปรับปรุงสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ

ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 

จัดตั้งสำนักบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ มีการให้บริการประชาชนในภารกิจของทุกหน่วยงาน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 

พัฒนาองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถของบุคลากรและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689