หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 

ตำบลดอนทอง มีไฟฟ้าใช้
    จำนวน 14 หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า
    จำนวน 148 ครัวเรือน
 

บ่อโยก/บ่อบาดาล จำนวน 14 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
 
โทรศัพท์

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์

ศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต
    จำนวน 1 แห่ง
 

โรงแรม จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ
    จำนวน 6 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง

โรงหล่อพระ จำนวน 2 แห่ง

โรงสีขนาดใหญ่และขนาดกลาง
    จำนวน 9 แห่ง

ร้านอาหารและร้านค้า จำนวน 186 แห่ง